Home · Acrylnagels · French Manicure · Gelnagels · Nail-Art · Spray Tan · Artikelen · Contact · Downloads · Forum April 21 2018 11:21:14
Navigatie
Home
Acrylnagels
French Manicure
Gelnagels
Nabehandeling
Nagelverlenging
Nagelversteviging
Nagelbijten
Nail-Art
Natuurlijke Nagels
Paraffinebad
Prescription Nails
Spray Tan
Verzorging
Algemene Voorwaarden
Contact
Fotogallerij
Kinderfeestje
Young Nails
Prijslijst Nagelstudio
Schoonheidsbehandelingen
Weblinks
Zoeken
Gebruikers online
Gasten online: 1
Geen leden online

Aangemelde Leden: 196
Nieuwste lid: jeje222
Login
Gebruikernaam

WachtwoordNog geen lid?
Klik hier om aan te melden.

Wachtwoord vergeten?
Vraag hier om een nieuw wachtwoord.
Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden van nagelstudio Annet.

1. Algemeen Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de nagelstudio en een cliŽnt waarop de nagelstudio deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen nagelstudio De nagelstudio zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De nagelstudio zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliŽnt inlichten over financiŽle consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken De cliŽnt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk een werkdag voorafgaande aan de afspraak aan de nagelstudio melden. Indien de cliŽnt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de nagelstudio 50 % van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliŽnt berekenen. Indien de cliŽnt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag de nagelstudio de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan dertig minuten later dan de afgesproken tijd in de studio aan komen kan de nagelstudio de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. De nagelstudio moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk een werkdag voorafgaande aan de afspraak aan de cliŽnt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de nagelstudio

4. Betaling De nagelstudio vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelstudio. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. De nagelstudio vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliŽnt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Uitsluitend na overleg met de nagelstudio is betaling in termijnen mogelijk.

5. Personeel in de studio De nagelstudio heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliŽnt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien de nagelstudio dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt.

6. Persoonsgegevens & privacy De cliŽnt voorziet de nagelstudio vůůr de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de nagelstudio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliŽnt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De nagelstudio neemt de persoonlijke gegevens van de cliŽnt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. De nagelstudio behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliŽnt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De nagelstudio zal gegevens van de cliŽnt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliŽnt.

7. Geheimhouding De nagelstudio is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliŽnt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliŽnt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de nagelstudio verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid De nagelstudio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de nagelstudio is uitgegaan van door de cliŽnt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De nagelstudio is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliŽnt heeft meegenomen naar de studio.

9. Garantie De nagelstudio geeft de cliŽnt 1 week garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
ē De cliŽnt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.
ē De cliŽnt zonder handschoenen met agressieve chemicaliŽn heeft gewerkt.
ē De cliŽnt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
ē De cliŽnt andere producten dan de door de nagelstudio geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
ē De cliŽnt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd.
ē De cliŽnt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
ē De cliŽnt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

10. Beschadiging & diefstal De nagelstudio heeft het recht van de cliŽnt een schadevergoeding te eisen indien de cliŽnt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De nagelstudio meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten Indien de cliŽnt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking gemeld worden aan de eigenaar van de nagelstudio . De nagelstudio moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de nagelstudio de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliŽnt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliŽnt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de nagelstudio en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

12. Nail art Indien de nagelstudio een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliŽnt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij de nagelstudio. Indien de cliŽnt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan de nagelstudio. De nagelstudio mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

13. Behoorlijk gedrag De cliŽnt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliŽnt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de nagelstudio het recht de cliŽnt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

14. Recht Op elke overeenkomst tussen de nagelstudio en de cliŽnt is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te [...] Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.